K expanzi firem dochází nejen v domácím, ale i v globálním měřítku. Větší společnosti mají ambice proniknout na zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Tyto firmy expandují na zahraniční trh nejen v podobě vývozu a dovozu, ale i v podobě úzké spolupráce se zahraničními podniky.

Expanze na domácím trhu

Expanze je označována jako součást firemní strategie. K hlavním motivům expanze firem na zahraniční nebo domácí trh patří zvýšení finančního obratu.

V rámci expanze firmy zaujímají určitou expanzivní strategii. Tato strategie by měla splňovat tři základní předpoklady, a to vhodnost, přijatelnost a proveditelnost.

Expanze do zahraničí

Podstata expanze do zahraničí spočívá v tom, že stanovuje činnosti a tržní zájmy mimo domácí zemi podniku. Díky expanzi do zahraničí může firma zvyšovat výrobu zboží či poskytování služeb v takové míře, ve které by to nebylo možné, kdyby tato firma operovala pouze na domácím trhu.

Hlavní motivy expanze

K hlavním motivům expanze firem do zahraničí zpravidla patří:

  • zvýšení obratu
  • rozšíření odbytových a nákupních trhů
  • nové podnikatelské příležitosti
  • využití volných domácích kapacit
  • zahraniční poptávka po domácích výrobcích či službách
  • prohloubení specializace

Čtyři stadia internacionalizace

V rámci toho, zda se firmy během expanze zaměřují buď na domácí, nebo zahraniční trh, rozlišuje celkem čtyři stadia internacionalizace.

  1. stadium: Nepřímý a příležitostný export – Nepřímý či příležitostný export má nízkou orientaci na mezinárodní trhy.
  2. stadium: Aktivní export – V případě aktivního exportu má firma specializované oddělení, jež se zaměřuje právě na zahraniční trh. Firma pro prodej v zahraničí využívá obchodních zástupců nebo prodejců.
  3. stadium: Aktivní export a výroba v zahraničí – Třetí stadium zahrnuje výrobu produktů také v jiných státech, než ve kterých firma sídlí.
  4. stadium: Globální marketing a produkce – V tomto případě má firma jednotnou firemní strategii a navíc vůbec nerozlišuje mezi domácím a zahraničním trhem. Hlavní centrála firmy bývá přitom na domácím trhu.

Dumping

Firmy často ke své expanzi na zahraničním trhu sahají rovněž po tzv. dumpingu, který je v řadě zemích světa nelegální. Dumpingem se myslí prodej zboží za hranicemi státu výroby pod skutečnými výrobními náklady, z cílem získat dominantní postavení na zahraničním trhu.

O dumping jde ovšem i v případě, kdy se dovezené zboží prodává v určité zemi levněji než zboží domácích výrobců.

Deformace cen

Podle ekonomů však zboží za dumpingové ceny pocházející ze zahraničí dokáže deformovat ceny právě shodného domácího zboží. Z toho důvodu mohou být domácí výrobci či pěstitelé nuceni prodávat své produkty pod výrobními náklady.

Antidumping

V opozici vůči dumpingu stojí antidumping, což je soubor opatření ze strany státu, na jehož území se dumpingový výrobek dováží. Antidumping je tedy jakousi státem garantovanou ochranou domácích výrobců, pěstitelů či chovatelů, kteří by kvůli dovozu dumpingových výrobků mohli utrpět značnou újmu.

Antidumping  v zahraničí

Dumping byl v celosvětovém měřítku poprvé právně ošetřen v roce 1947 v Ženevě v rámci Všeobecné dohody o clech a obchodu. Tuto dohodu podepsalo celkem 23 zemí a mezi nimi i Československo. V současnosti je rovněž uzákoněna právní norma Evropské unie o antidumpingu.

Tip: Zkuste reklamu přes články na tématických webech. Např. v systému Placla.cz

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>