content top

Sponzoring

Sponzoring

Sponzoring je jedním ze způsobů podpory vlastní značky či zboží. A to prostřednictvím finančního příspěvku či nefinanční podpory, které firma záměrně cílí třeba do oblasti sportu, vědy, vzdělávání nebo kultury. Cílem sponzoringu, jenž klade velký důraz na marketingový přínos pro sponzora, je především zviditelnění vlastní značky. Sponzoring versus reklama Jak se sponzoring liší od reklamy?...

Celý článek

Propagace firmy

Propagace firmy

Propagaci firmy můžeme společně s marketingovou komunikací zařadit vedle ceny, výrobku a distribuce do marketingového mixu. Propagací firmy se myslí komunikace se zákazníkem o výrobcích a službách a také o firmě samotné. Cílem propagace je ovšem nejen informovat, ale také připomenout a přesvědčit.   Vytyčení cílů propagace firmy Pokud se chce manažer zaměřit na propagaci své firmy, měli by si vytyčit...

Celý článek

Public relations

Public relations

Public relations neboli PR představuje komunikaci a vytváření vztahů, které směřují jak dovnitř firmy, tak se orientují na veřejnost. Ostatně public relations, jejíž podstatnou činností je publicita, se často přezdívá „vztahy s veřejností“.   Komunikační mix Public relations spolu s osobním prodejem, reklamou, podporou prodeje, přímým marketingem a účastí na veletrzích a výstavách spadá do tzv....

Celý článek

Swot analýza

Swot analýza

Swot analýza je jednou z nejužívanějších metod marketingu. Základ swot analýzy tvoří strategická analýza silných (S – strengths) a slabých stránek (W – weaknesses), a rovněž příležitostí (O – oppurtunities) a hrozeb (T – threats), jejichž původcem je naopak vnější prostředí.   Součást strategického plánování Swot analýza spadá do strategického plánování společnosti. Prostřednictvím tohoto...

Celý článek

Analýza konkurence

Analýza konkurence

Analýza konkurence je jednou z důležitých částí marketingového plánování. V rámci analýzy konkurence by měla firma určit jak své přímé konkurenty, tak i konkurenty nepřímé či potenciální.   Podstata analýzy konkurence Analýza konkurence se zaměřuje na přesné určení klíčových konkurentů dané firmy a zároveň i na určení jejich konkurenčního profilu. Na základě analýzy konkurence firma...

Celý článek

CPT

CPT

Se CPT neboli cost per thousand se lze často setkat v cenících provozovatelů webových stránek. Co zkratka CPT vlastně znamená? Jde o jeden ze způsobů placení za webové reklamy. PPV CPT neboli cena za tisíc zobrazení je jednotkou, v níž se udávají ceny internetové reklamy v rámci PPV (pay per view –  platba za zhlédnutí). Podstatou PPV (platby za zhlédnutí) je to, že inzerent platí za každé zobrazení své...

Celý článek

Afinita

Afinita

Afinita je indexem, který slouží k popisu toho, jestli je určitý reklamní nosič (televizní stanice, rádiová stanice, určitá webová stránka či konkrétní magazín) vhodný pro určitou cílovou skupinu. Co je afinita Jak je výše uvedeno, afinita je indexem, který popisuje poměr procenta cílové skupiny, která sleduje dané médium (například televizi, internet, tisk atd.) k procentu celkové populace sledující...

Celý článek

PEST analýza

PEST analýza

PEST analýza (tedy Political, Economic, Social and Technological Analysis) označuje analýzu politických, ekonomických, sociálních a technologických faktorů. PEST analýza je jedním z důležitých nástrojů strategického řízení, který hodnotí vnější, především makroekonomické, podmínky podniku.   Podstata PEST analýzy PEST analýza zahrnuje politické (politicko-právní), ekonomické, sociální (sociokulturní)...

Celý článek

Barter

Barter

Barter lze jednoduše definovat jako výměnný obchod. Jde tedy o výměnu zboží či služeb za jiné zboží nebo služby, a to bez použití peněz. Na barterový obchod je i v marketingovém či mediálním prostředí nahlíženo jako na jedno ze základních forem kompenzačních obchodů. Historie barteru Před vynálezem peněz jako univerzálního platebního prostředku byl barter (výměnný obchod) jedinou možností, jak...

Celý článek
content top